Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Έρευνα/ανάλυση αγοράς
Τεχνικοοικονομικές μελέτες
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Τεχνολογικός σχεδιασμός
Διοίκηση έργων

Ανάπτυξη web/mobile εφαρμογών

Σχεδιασμός
Ανάπτυξη
Έλεγχος
Φιλοξενία
Υποστήριξη

Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες

Ανάλυση αναγκών
Παραμετροποίηση
Εγκατάσταση
Φιλοξενία
Υποστήριξη

Έξυπνος
αστικός εξοπλισμός

Έξυπνα Παγκάκια
Έξυπνα Δέντρα
Έξυπνες Στάσεις ΜΜΕ
Έξυπνα σημεία φόρτισης
Σταθμοί ηλεκτροκίνησης

Υποστήριξη χρηματοδότησης έργων/φορέων 100%
Επιχειρησιακή συμβουλευτική ΤΠΕ 100%
Διαχείριση έργων ΤΠΕ 95%
Συμβουλευτική τεχνολογιών ΤΠΕ 90%
Συμβουλευτική Διοίκησης Οργανισμών 95%
Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών 80%
Εκπαίδευση 75%