Εκπαίδευση

Η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση ενός οργανισμού. Όλοι γνωρίζουν, ότι προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση ενός οργανισμού, πρέπει να επενδύσει κανείς στην εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά η λογική της προσέγγισης «όλα μαζί σε ένα τσουβάλι» μέσω ενός γενικού και προκαθορισμένου πακέτου επιμόρφωσης πιθανότατα δεν αξίζει την επένδυσή σας. Η γενικού χαρακτήρα εκπαίδευση δεν ταιριάζει απόλυτα στις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού σας και των στελεχών σας. Μπορεί να επενδύσετε χρόνο και χρήματα σε αυτά τα προγράμματα αλλά θα ήταν δύσκολο να προσδιορίσετε το όφελος προς τους υπαλλήλους σας ή την ανταποδοτικότητα της επιμόρφωσης αυτής στην επένδυσή σας.

Στην Core Solutions πιστεύουμε στην έξυπνη εκπαίδευση. Σας βοηθάμε να αναπτύξετε μια στρατηγική για την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και σκοπών της επιχείρησης σας, πριν αναπτυχθεί ένα εταιρικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αναπτύσσοντας μια στρατηγική κατάρτισης, εξασφαλίζουμε ότι η επένδυσή σας σε χρόνο και χρήμα υπέρ στο προσωπικό σας θα επιδράσει άμεσα την απόδοσή του.

Η προσέγγισή μας στην κατάρτιση έχει σχεδιαστεί να επιτυγχάνει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Να διδάσκει στους εκπαιδευόμενους τα απόλυτα απαραίτητα εργαλεία, συστήματα και διαδικασίες
 • Να επικοινωνεί τα νέα οφέλη και τις νέες δεξιότητες
 • Να διεξάγει την εκπαίδευση στον κατάλληλο χρόνο και στα σωστά πλαίσια
 • Να παράσχει εκπαίδευση που θα είναι σχετική και κατάλληλη για το κοινό τους εργαζόμενους
 • Να σχεδιάσει εκπαίδευση με ομοιογενές στυλ στις διάφορες θεματικές παραδόσεις
 • Να παράσχει μια ποικιλία μηχανισμών διεξαγωγής εκπαίδευσης, με τον καθένα προσαρμοσμένο στις ειδικές δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να διδαχθούν
 • Να αναπτύσσει περιεχόμενο και μηχανισμούς διεξαγωγής εκπαίδευσης, που είναι συμβατοί με πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες
 • Να ‘χτίζει’ ένα πλήρως δομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει αποτελεσματική πρακτική εξάσκηση
 • Να παράσχει ευέλικτα τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς πόρους και να ενθαρρύνει τη χρήση τους

Προσέγγιση εταιρικής κατάρτισης

Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας της κατάρτισης, αναπτύσσονται και παραδίδονται στην ομάδα υλοποίησης σύνοψη του σχεδιασμού υψηλού επιπέδου και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται ως βασική πηγή για το σχεδιασμό και την ανάπτυξης της εκπαίδευσης.

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: στρατηγική προσέγγιση της εκπαίδευσης, παρουσίαση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και πρότυπα κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός της κατάρτισης περιλαμβάνει τον  καθορισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε κοινό-στόχο εκπαιδευόμενων, ενώ προδιαγράφει το υψηλό επίπεδο απαιτήσεων για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.

Τα παραδοτέα μπορεί να περιλαμβάνουν: πλάνο υποστήριξης απόδοσης, απαιτήσεις εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, περιγράμματα μαθημάτων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μετρικές αποτίμησης της εκπαίδευσης.

Η ανάπτυξη της κατάρτισης ενσωματώνει όλα εκείνα τα παραδοτέα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της και άλλες πηγές για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού υποστήριξης απόδοσης (διδακτικά εγχειρίδια, επαγγελματικά βοηθήματα κ.λπ.). Η ομάδα εκπαίδευσης θα συντονίσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους, συνεργαζόμενη στενά με τους ειδικούς θεματολογίας και την ομάδα υλοποίησης ώστε να κατανοήσει τις ανάγκες των χρηστών και την απαιτούμενη λειτουργικότητα του συστήματος εκπαίδευσης.

Τα παραδοτέα μπορεί να περιλαμβάνουν: εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήστη, επαγγελματικά βοηθήματα, κ.λπ.), λειτουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στρατηγική αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προετοιμασία εκπαιδευτών, καθώς και ομαδικές συζητήσεις/παρουσιάσεις εργασίας και εργαλεία εξομοίωσης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η υλοποίηση της κατάρτισης εστιάζει στην ολοκλήρωση όλων προαπαιτούμενων για τη διενέργεια της, την διεξαγωγή των μαθημάτων και την υποστήριξη μετά την υλοποίηση.

Τα παραδοτέα μπορεί να περιλαμβάνουν: το πρόγραμμα εκπαίδευσης, πρόσβαση σε εκπαίδευση με χρήση Η/Υ, διεξαγωγή εκπαίδευσης καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, εξομοίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ομαδικές παρουσιάσεις/συζητήσεις εργασίας, και αξιολόγηση μαθημάτων.

Η αξιολόγηση της κατάρτισης είναι μια συνεχής και συστηματική διαδικασία αποτίμησης της αξίας ή της δυναμικής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μαθήματος, δραστηριότητας ή εκδήλωσης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις διάφορες συνιστώσες της κατάρτισης (π.χ. σχεδιασμός, μέσα διδασκαλίας, αποτελέσματα) και τη συνέχιση, την τροποποίηση ή τη διακοπή του.

Η μεθοδολογία μας για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος, μεθοδολογίας και περιεχομένου
 • Αξιολόγηση εισηγητών
 • Αξιολόγηση εκπαιδευομένων