Ανάπτυξη στρατηγικής και πλάνου δράσεων Ψηφιακού Μάρκετινγκ ΙΕΚ EUROTEAM

Digital Markeing Plan ΙΕΚ Euroteam

Ταυτότητα:

Πελάτης: IEK EUROTEAM

Διάρκεια: Ιούλιος 2016 –  Αύγουστος 2016

Μορφή υπηρεσιών: Μελέτη

Αντικείμενο:

  • Έρευνας αγοράς ψηφιακής παρουσίας ανταγωνισμού – Αξιολόγηση
  • Στρατηγική Ψηφιακού Μάρκετινγκ
  • Περιγραφή ενεργειών υλοποίησης στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ
  • Προγραμματισμός και κόστος ενεργειών Ψηφιακού Μάρκετινγκ