Σύμβουλος υποβολής και διαχείρισης επενδυτικού σχεδίου ICT4GROWTH της MOKAAL IKE

ICT4GROWTH MOKAAL

Ταυτότητα:

Πελάτης: ΙΚΕ MOKAAL

Διάρκεια: Απρίλιος 2013 –  Δεκέμβριος 2015

Μορφή υπηρεσιών: Υποβολή φακέλου – Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου

Αντικείμενο:

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) είχε στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Η υλοποίηση της δράσης έγινε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν:

Κατά τη ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  • Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Κατά τη ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • Παροχή οδηγιών ‘συμμόρφωσης’ υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τον Οδηγό Υλοποίησης (και τις όποιες τροποποιήσεις του)
  • Παρακολούθηση προόδου έργου (διοργάνωση μηνιαίων συναντήσεων και σύνταξη εσωτερικών μηνιαίων αναφορών προόδου) – Αναφορά προβλημάτων και προτάσεις προς αντιμετώπισή τους
  • Σύνταξη προτάσεων – αιτήσεων – απαντήσεων σε ερωτήματα, προς τον Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος
  • Σύνταξη των εκθέσεων προόδου
  • Σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου
  • Σύνταξη πιθανών ενστάσεων σε πορίσματα ελέγχου
  • Σύνταξη αιτημάτων τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και γενικότερης επικοινωνίας με το Φορέα Διαχείρισης
  • Συμμετοχή σε επιτόπιους (τακτικούς, έκτακτους) ελέγχους από το Φορέα Διαχείρισης
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις επισκόπησης πορείας του επιχειρηματικού σχεδίου με στελέχη του Φορέα Διαχείρισης.