Συμβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης portal Ιατρικού Τουρισμού σε ΕΣΠΑ

GRANT THONRTON MEDICAL TOURISM

Ταυτότητα:

Πελάτης: Grant Thonrton

Διάρκεια: Οκτώβριος 2014 – Δεκέμβριος 2014

Μορφή υπηρεσιών: Μελέτη

Αντικείμενο:

  • Ανάλυση απαιτήσεων και επιχειρησιακός/τεχνολογικός σχεδιασμός portal Ιατρικού Τουρισμού
  • Ανάπτυξη Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Σύνταξη Τεύχους Προκήρυξης