Σύμβουλος αξιολόγησης τεχνικών προσφορών συστήματος e-learning ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ eLearning

Ταυτότητα:

Πελάτης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Διάρκεια: Νοέμβριος 2014

Μορφή υπηρεσιών: Σύμβουλος Αξιολόγησης

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους στο διαγωνισμό της υπ’ αρ. 1/2014 διακήρυξης με θέμα «Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσποδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν:

  • Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
  • Σύνταξη προσχεδίου Πρακτικού Αξιολόγησης