Ταυτότητα

H CORE SOLUTIONS (CS) ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 από Έλληνες expert στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση πλήθους έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στον ελλαδικό χώρο αλλά και με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D).

Στα δεκαεπτά (17) χρόνια (2005-2021) της μέχρι σήμερα δραστηριοποίησής της έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό έργων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με διαρκή ανοδική πορεία σε επίπεδο εσόδων και κερδών.

Ταυτόχρονα, έχει ένα αναπτύξει ένα σημαντικό ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, τόσο σε επίπεδο εταιριών, όσο και σε επίπεδο experts, κάτι που της δίνει τη δυνατότητα ανάληψης πολύ μεγάλου εύρους και πολυπλοκότητας έργων, παρέχοντας λύσεις για όλο τον κύκλο ζωής των έργων αυτών, από την αποτύπωση μιας υφιστάμενης κατάστασης και σχετικών αναγκών μέχρι την υλοποίηση και την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.

Περισσότερα σχετικά με εμάς

Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια Ομάδα Experts με υψηλή τεχνογνωσία και σημαντικότατη εμπειρία, τόσο στο χώρο του Management και Technology Consulting, όσο και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της Εκπαίδευσης.

Τι κάνουμε

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις (ανάλυση, μελέτη, σχεδιασμό, υλοποίηση, λειτουργία) στην αγορά  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης, υποστηρίζουμε τη διαδικασία χρηματοδότησης επιχειρήσεων και οργανισμών από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Γιατί το κάνουμε

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στο βέλτιστο κόστος και υποστηρίζουμε την επιχειρησιακή ανάπτυξη επιχειρήσεων & οργανισμών.

Που το κάνουμε

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κυρίως στην Ελλάδα αλλά συμμετέχουμε και σε διεθνή έργα (στα πλαίσια χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ ή από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς).

Ακολουθούν τα επτά (7) στάδια της συμβουλευτικής μεθοδολογίας μας. Εφαρμόζουμε τα στάδια αυτά σε όλα τα έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασχέτως αν έχουν διάρκεια ενός μήνα ή ενός χρόνου:

1. Πελάτης – Κατανόηση των απαιτήσεων του

2. Αποσαφήνιση – Της φύσης του προβλήματος

3. Δημιουργία – Του πλάνου δράσης

4. Αλλαγή – Εφαρμογή/Μετασχηματισμός

5. Επιβεβαίωση – Έλεγχος αποτελέσματος

6. Συνέχεια – Διασφάλιση της συνέχειας στην επιχειρησιακή λειτουργία

7. Κλείσιμο – Παρουσίαση των καταμετρημένων αποτελεσμάτων κατά την ολοκλήρωση της παρέμβασής μας.

Η Core Solutions υποστηρίζει την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices) μέσω μιας συστηματικής σταδιακής προσέγγισης, η οποία μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών καθώς και την αποδοχή από την αγορά. Η προσέγγιση έξι (6) σταδίων που έχουμε υιοθετήσει περιέχει έναν αριθμό βημάτων  συλλογής στοιχείων και υλοποίησης, τα οποία, αν και δεν είναι εφαρμόσιμα σε κάθε περίπτωση, αποτελούν τη βέλτιστη διαδικασία ανάπτυξης. Τα στάδια αυτά είναι σειριακά, με το αποτέλεσμα του καθενός να αποτελεί ‘είσοδο’ για το επόμενο. Τα στάδια αυτά είναι:

1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης – Συλλογή απαιτήσεων

2. Αξιολόγηση απαιτήσεων

3. Ανάπτυξη και έλεγχος πιλοτικού

4. Έλεγχοι χρηστών

5. Επικοινωνία και Διαχείριση Αλλαγών

6. Μέτρηση ικανοποίησης (πελάτη-χρηστών)

Η εταιρική μας ολιστική εκπαιδευτική μεθοδολογία ακολουθεί μια δομημένη προσέγγιση, η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει την ακόλουθη διαδικασία και αποτελέσματα:

  • Προετοιμασία Εκπαίδευσης
  • Σχεδιασμός Εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη Εκπαίδευσης
  • Παροχής εκπαίδευσης
  • Αξιολόγηση εκπαίδευσης

Ειδικότερα, η μεθοδολογία  παροχής εκπαίδευσης ακολουθεί μια σύνθετη προσέγγιση, που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Εισηγήσεις από εκπαιδευτή
  • Εκπαίδευση με χρήση Η/Υ
  • Συστηματική καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή
  • Εξομοίωσης της (υπό εκπαίδευση) επιχειρησιακής λειτουργίας 
  • Workshops