Ολοκλήρωση μελέτης Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου

30/9/2013

Η Core Solutions ολοκλήρωσε τη μελέτη “Ηλεκτρονικό Κέντρο Επενδύσεων (HKE)” για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι βασικές ενότητες της μελέτης αφορούσαν:

  • Ανάλυση απαιτήσεων και επιχειρησιακός/τεχνολογικός σχεδιασμός του portal Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Ανάπτυξη Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Σύνταξη Τεύχους Προκήρυξης

Η διάρκεια του έργου ήταν 4 μήνες (με έναρξη το Μάιο του 2013).